Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm đều là tác giả của tác phẩm, đều được pháp luật bảo hộ quyền nhân thân, quyền tác giả và là chủ sở hữu của sản phẩm.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.

Tác phẩm khuyết danh, không biết tác giả, chủ sở hữu thì nhà nước sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó.

Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm: Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản.

Luật sư tư vấn về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp tự vệ mà chủ sở hữu có thể sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của mình bị người khác xâm phạm.

Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản”. Việc nắm giữ và quản lý ở đây bao hàm cả việc thực hiện quyền sử dụng (dùng và khai thác) hoặc quyền không sử dụng tài sản (cất giữ).

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do đó các cá nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường.

Việc người thuê sử dụng nhà không đúng mục đích thuê là một trong những hành vi làm căn cứ để bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế bằng văn bản và kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

Vợ chồng tôi xây dựng nhà trên mảnh đất của ông bà nội (đã mất). Trước khi xây dựng, chúng tôi có họp gia đình xin ý kiến và mọi người trong gia tộc đồng ý. Vậy, tôi có thể xin chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà không ? (Tiến Hùng, Hà Nội).

Giám đốc công ty có thể ký hợp đồng thuê căn nhà của chính mình để đưa vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho cá nhân, tổ chức khác bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền: Quyết định, nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Chủ sở hữu đất hương hỏa có thể là cá nhân hoặc một nhóm người tùy thuộc vào di chúc hoặc sự thống nhất của những người thừa kế.

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhưng không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân khác.

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm. Vì thế, chỉ có tác giả mới có quyền đặt tên cho tác phẩm mà chủ sở hữu tác giả không có quyền này.