Công ty con sẽ phải cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính hằng năm vào thời điểm kết thúc năm tài chính và có yêu cầu từ phía người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Tôi mua biệt thự nghỉ dưỡng của công ty TNHH A là công ty con thuộc tập đoàn B và ký hợp đồng cam kết lãi suất 10% giá biệt thự mỗi năm. Nếu A bị phá sản hoặc giải thể thì B có trách nhiệm thế nào với các hợp đồng đã ký kết của A

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.

Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần...

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con: 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con,...

Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ với công ty con

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con: Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên... và một số nội dung khác.

Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định như sau: Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm...

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác

Luật sư tư vấn về giải thể công ty...

Công ty mẹ trúng thầu, thì Công ty mẹ phải thực hiện thi công. Công ty con nếu được ghi là nhà thầu phụ thì phải được sự đồng ý của Công ty mẹ và chỉ hỗ trợ cùng Công ty mẹ thực hiện, ký hợp đồng với Công ty mẹ, mà không thể ký trực tiếp với Chủ đầu tư.