Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của các chức danh quản lý được nêu trên trong công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn nhà nước hay không có vốn nhà nước đều không được làm kế toán trong công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về việc giải thể công ty

Nếu như điều lệ công ty của quy định việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì có thể tiến hành thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Đại hội đồng cổ đông.

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm phụ trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

giám đốc công ty

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc để hoàn thành hồ sơ khai thuế.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty nên việc thành lập các phòng, xưởng trực thuộc chi nhánh thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị

Sau khi hết hiệu lực của quyết định bổ nhiệm lần đầu thì người được bổ nhiệm đó không còn có thẩm quyền đối với chức vụ đã hết hiệu lực bổ nhiệm nữa và nếu vượt quá thẩm quyền bổ nhiệm sau khi đã hết thời hạn bổ nhiệm.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục bổ nhiệm Thừa phát lại để quý vị tham khảo.

tư vấn về trách nhiệm

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH một thành viên có thể bổ nhiệm người thân giữ chức vụ quản lý trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.