-->

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
 1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch lữ hành quốc tế;
 2. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp; Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh;
 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
 4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
 5. Có tiền ký quỹ theo quy định Nhà nước:(i) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound tour);(ii) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. (inbound tour & outbound tour).
  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
 1. Tư vấn pháp luật về điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế;
 2. Tư vấn thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch;Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép du lịch lữ hành quốc tế;Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
 3. Tư vấn thủ tục chấm dứt kinh doanh lữ hành quốc tế;
 4. Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế với cơ quan nhà nước.