Dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp.

Nhóm dịch vụ pháp lý tách doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.
Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản của doanh nghiệp hiện có (sau đây gọi là doanh nghiệp bị tách) để thành lập một hoặc một số doanh nghiệp mới cùng loại (sau đây gọi là doanh nghiệp được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách mà không chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị tách.
Dịch vụ tách doanh nghiệp
Dịch vụ tách doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Everest khi cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký tách doanh nghiệp hướng tới mục tiêu:
Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí khi tách doanh nghiệp;
Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý khi tách doanh nghiệp.
Thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp:
Thủ tục tách doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp bị tách thông qua quyết định tách doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp. Quyết định tách doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị tách; tên doanh nghiệp được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách; thời hạn thực hiện tách doanh nghiệp. Quyết định tách doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của doanh nghiệp được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách doanh nghiệp với nội dung như trên.
Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị tách, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của doanh nghiệp bị tách có thoả thuận khác.
Hồ sơ, tài liệu khách hàng cần cung cấp để thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp:
Phương án tách doanh nghiệp, trong đó thể hiện: Số lượng doanh nghiệp được tách; tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị tách; tên doanh nghiệp được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ doanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách; thời hạn thực hiện tách doanh nghiệp;
Thông tin của các doanh nghiệp được tách: Tên doanh nghiệp, trụ sở, ngành nghề kinh doanh, đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong mỗi doanh nghiệp...;
Đăng ký kinh doanh gốc của doanh nghiệp bị tách;
CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực của chính quyền địa phương của tất cả các sáng lập viên của những doanh nghiệp được tách.
Phạm vi và nội dung công việc do các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện khi cung cấp dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp:
Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký tách doanh nghiệp;
Tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ chi tiết để thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp;
Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được tách tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;
Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được được tách sau khi thành lập.