Người lao động bị công ty sa thải vì đã có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ... không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Hợp đồng lao động chấm dứt do người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải thì người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định về nghĩa vụ trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động cho người lao động.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên...

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 điều 36 của bộ luật này thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Điều 48 Bộ luật Lao động 2013 quy định về vấn đề hưởng trợ cấp thôi việc.

Chỉ trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng quy định, NLĐ mới được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 48 BLLĐ

Chính sách thôi việc ngay: Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam,...

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì có hai loại trợ cấp đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc không.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt...

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% mức lương hưu hàng tháng.

Nếu công ty đã kê khai và đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ kể từ khi bắt đầu làm việc thì công ty sẽ không phải chi trả trợ cấp thôi việc.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc...

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc.