-->

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn...

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng lao động bán thời gian.

Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động...

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Luật sư tư vấn hợp đồng ủy quyền...

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Hình thức Hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư được thực hiện theo hình thức của chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể phải được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng đào tạo nghề.

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự;1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự...

Nếu tới thời hạn được ghi trong hợp đồng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thực hiện hợp đồng thì bạn có thế nhận lại số tiền đã đặt cọc và nhận khoản tiển "phạt cọc" bằng đúng số tiền đã đặt cọc nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác.

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đầu tư.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán đất phải được công chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán đất thì phải thực hiện thủ tục công chứng.

Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của bên mua theo hợp đồng mua bán được xem là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.