-->

Chỉ được điều chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng với thời gian là không quá 60 ngày làm việc.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn số ngày nghỉ phép năm với người lao động làm việc dưới 02 tháng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương của người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết.

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Luật sư tư vấn người lao động làm việc...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:...

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ với lao động làm việc trong môi trường độc hại.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đơn vị nào chi trả trợ cấp thôi việc khi người lao động làm việc ở nhiều nơi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trợ cấp thôi việc đối với người lao động làm việc tại nhiều công ty Nhà nước.

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.