Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Người lao động hưởng chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Thời gian người lao động hưởng chế độ phu nhân (hưởng 40% lương) thì hàng năm vẫn sẽ được tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo hạn định 1%/12 tháng.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 05 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Nhà giáo có đủ 5 năm giảng dạy giáo dục sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc hoặc hợp đồng lao động, do đó các bên có hoàn toàn quyền thỏa thuận với nhau về phụ cấp thâm niên hoặc thời gian tính phụ cấp thâm niên