Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống

Việc ai đứng tên là chủ hộ thì không ảnh hưởng đến việc hưởng thừa kế.

Điều 40 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 ) quy định về Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.

Di sản thừa kế là hiện vật, đã được phân chia theo di chúc hoặc theo quy định về thừa kế theo pháp luật mà lại xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không có di chúc, các thành viên trong gia đình của người để lại di sản (người thừa kế) họp để chia thừa kế, thống nhất chuyển quyền sở hữu nhà, đất cho một (hoặc một số) người thừa kế. Việc thỏa thuận phải thể hiện bằng văn bản và phải được công chứng.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

Người chủ ở hữu có quyền chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế đối với mảnh đất của mình khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp..

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những việc sau đây: a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền...

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm:...

Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Luật sư tư vấn những trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, thì tài sản được chia như thế nào? Người thừa kế bao gồm những ai?

Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản thừa kế mà người thừa kế đó có quyền hưởng