Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Cổ đông chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Công chức và là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không có quyền mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Cá nhân nào không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh?

Nhà đầu tư nước ngoài được tự do mua cổ phần phổ thông của công ty cổ phần để trở thành cổ đông phổ thông của công ty, trường hợp mua cổ phần của cổ đông sáng lập, mua lại các loại cổ phần khác thì cần phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Theo đó nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần đối với doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nghành nghề kinh doanh bất động sản.

Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có quyền mua cổ phần của công ty của Việt Nam với tỉ lệ không hạn chế, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện đứng theo các quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 46 Nghị định 118/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư năm 2014.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Công ty cổ phần có thể trực tiếp bán cổ phần của mình cho người mua. Người muốn mua cổ phần của công ty có thể mua trực tiếp khi công ty chào bán cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng từ cổ đông khác

Đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần được quy định tại Điều 24 Luật đầu tư 2014

Nhà đầu tư nước ngoài có thể được góp vốn hoặc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ không bị giới hạn.