Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp về mức tiền thuế áp dụng cho đất là bao nhiêu.

Hộ kinh doanh khi kinh doanh khó khăn thì có thể thực hiện việc khai để điều chỉnh xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán.

Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân...

Tư vấn pháp luật mức thuế phải đóng...

Luật sư tư vấn về việc đóng thuế môm bài...

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực,...

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất.

Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này.

Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế .

Đối tượng không chịu thuế. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục và mức thuế phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp thành đất ở.

Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.