Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty không ký hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp hưởng thai sản.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp lao động nam không ký tiếp hợp đồng có phải bồi thường chi phí đào tạo.