Nhà đầu tư sẽ phải ký quỹ một khoản tiền nộp vào ngân sách nhà nước, mức ký quỹ sẽ tùy thuộc vào giá trị và loại dự án đầu tư của Nhà đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư năm 2014.

Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần dự án A cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014.

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây...

Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013.

Đất được giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhưng không sử dụng đất trong thời hạn hơn 5 năm liền sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có thể đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư giãn tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư theo Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014.

Hồ sơ lập dự án đầu tư được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2014.

Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ với công ty con

Nếu không vì các điều kiện khách quan, bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt,..mà bên công ty thực hiện dự án chậm thực hiện dự án thì coi như họ đã vi phạm điều khoản về thời gian thực hiện dự án trong hợp đồng.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư),văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để quý vị tham khảo.

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một số điều về Luật Đầu tư

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trường hợp thay đổi thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên nhà đầu tư theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn dự án đầu tư...

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT