Biên bản thỏa thuận chia tài sản thừa kế theo pháp luật giữa các thành viên trong gia đình phải được công chứng mới đầy đủ hiệu lực pháp luật. Biên bản họp gia đình có người làm chứng, có xác nhận của ủy ban nhân dân xã chỉ được coi là chứng thực chữ ký.

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về di chúc...

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Một di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 652 BLDS như sau: "Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc...

Nếu như giấy phân chia tài sản của ông chị là di chúc thì khi ông chị mất di chúc đó mới có hiệu lực

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không hợp đồng đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Một hợp đồng thương mại được lập ra giữa các bên phải đảm bảo các điều kiện sau thì mới có hiệu lực pháp luật...

Hợp đồng tài sản viết tay được coi là có hiệu lực pháp luật, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp...

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Luật sư tư vấn về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Em có người bạn mở công ty TNHH 1 thành viên, riêng của bạn đấy. Thời gian gần đây, do bạn muốn mở rộng kinh doanh, nên cần mua đất.