Chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu của doanh nghiệp là hai yếu tố rất cần thiết trong các văn bản, hợp đồng của công ty, thiếu một trong hai yếu tố trên thì văn bản, hợp đồng đó sẽ không đảm bảo về giá trị pháp lý.

Giám đốc chi nhánh được đóng dấu vào những văn bản nào thì cần phải xác định phạm vi đại diện ở đây nhân danh ai và được thực hiện phạm vi ủy quyền trong giới hạn nào theo như thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải được lập theo đúng quy định là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC không có tiêu thức dấu của người bán thì doanh nghiệp có thể tiến hành đóng dấu treo tại góc trái tờ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sẽ cần phải có con dấu của công ty và ngoài ra sổ đăng ký thành viên cũngcần phải đáp ứng các nội dung theo quy định tại điều 49 Luật doanh nghiệp