-->

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng.

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản...

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản.

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên.

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Sau khi giám định mà Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động là từ 61% trở lên thì người lao động thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và bác sẽ được hưởng lương hưu sau thời gian nghỉ.

Điều kiện nghỉ hưởng lương hưu vì suy giảm khả năng lao động tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Từ ngày 01/01/2016 thì mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bao gồm mức lương và phụ cấp.

Các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm được quy định tại Khoản 2 Điều 46 Mục 4 Quyết định 959/QĐ-BHXH

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức tiền BHXH từ 2018 sẽ bất lợi hơn cho người hưởng lương hưu, mức tối đa vẫn không thay đổi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...