Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương của người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương của người lao động khi không ký hợp đồng.

Loại hợp đồng lao động:1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương bị khấu trừ của người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương của người lao động làm việc vào ngày lễ, Tết.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn tiền lương của người lao động ngày nghỉ lễ.

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương, tiền công cho NLĐ, trường hợp NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì NLĐ được thanh toán tiền trên tổng những ngày chưa nghỉ trong năm.

Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Người lao động không làm đủ thời gian làm việc bình thường (08 giờ/ngày) nên sẽ không căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng trên tháng quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ cho người ký hợp đồng lao động thử việc.

Luật sư tư vấn về tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trả tiền lương cho người lao động trong ngày nghỉ lễ.