Bản thân người lao động hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường chi phí đào tạo.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội...

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động.

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật thì phải hoàn trả chi phí đào tạo.

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động

Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định Điều 62 Bộ luật này.

Luật sư tư vấn bồi thường chi phí đào tạo...

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương....

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động

Trường hợp người sử dụng lao động không trả đầy đủ tiền lương cho người lao động theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải hoàn trả chi phí đào tạo.

Nếu người lao độn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo cam kết đã thỏa thuận và quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2012.

Nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật: Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động...

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Nghề đào tạo; b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; c) Chi phí đào tạo...

Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ từ kinh phí của người sử dụng lao động. Nếu hai bên không ký hợp đồng đào tạo nghề thì người lao động sẽ không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;...

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định trong hợp đồng đào tạo.

Luật sư tư vấn bồi thường chi phí đào tạo...

Người lao động có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hoặc có cam kết với người sử dụng lao động về việc hoàn trả chi phí đào tạo sau khi chấm dứt hợp đồng lao động