Đơn phương chấm dứt hợp đồng - Vấn đề bồi thường chi phí đào tạo

Người lao động có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hoặc có cam kết với người sử dụng lao động về việc hoàn trả chi phí đào tạo sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật (Điều 38 Bộ luật lao động 2012) bao gồm:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.


Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Pháp luật không quy định về việc người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Việc hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp này sẽ căn cứ vào cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động cam kết với người sửdụng lao động sẽ hoàn trả chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải thực hiện theo đúng cam kết.


Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt- Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Âu Thị Minh Nguyệt - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật là trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012. Khi đơn phương hợp đồng trái pháp luật, người lao động hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động 2012:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Chi phí đào tạo (Khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động 2012) bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.