Bản sao có giá trị trong thời hạn bản gốc có giá trị: đối với những giấy tờ vô thời hạn như bằng cử nhân, bằng lái xe máy… thì bản sao có giá trị vô thời hạn, với những giấy tờ có thời hạn như thẻ căn cước…thì thời hạn của bản sao là thời hạn được ghi trên bản chính.

Việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản chỉ thuộc thẩm quyền của Phòng Công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp bất động sản thuộc thẩm quyền địa hạt của Phòng Công chứng thì...

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước

UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng có thể chứng thực chữ ký. Thủ tục chứng thực chữ ký thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Những cơ quan được quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giây tờ, văn bản.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực thì có hợp pháp?

Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp...

Trong trường hợp ông đã nộp bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu trừ trường hợp nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

Đối với Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân thì công dân có quyền lựa chọn công chứng giấy bán, cho, tặng xe tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực.

Pháp luật hiện hành không quy định về việc hợp đồng BCC phải được công chứng, chứng thực. Cho nên, hợp đồng BCC không nhất thiết phải công chứng hoặc chứng thực và vẫn có giá trị pháp lý.

Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự

Việc chứng thực hợp đồng dân sự phải được tiến hành theo thủ tục quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Đề nghị luật sư tư vấn tranh chấp đất đai khi giấy tờ chuyển nhượng không được công chứng, chứng thực và không có đủ chữ ký của các chủ sở hữu. Nội dung tranh chấp tóm tắt như sau:

Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Ông ngoại có cho mẹ tôi 1 miếng đất ruộng, do ông đứng tên nhưng giờ ông đã mất, ông chỉ để lại di chúc bằng miệng.