Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;...

Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 167/2010/ TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân.

Theo Thông tư số 332/2016/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017) của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất sẽ có thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai...

Trường hợp quá thời hạn nộp tiền SDĐ theo quy định mà người sử dụng vẫn chưa nộp đủ số tiền đồng thời cũng không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật

Người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

Nghị định số 45/2014/ NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Việc có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không cần phải căn cứ vào việc khám sức khỏe lại của bên hội đồng y khoa khi tham gia tuyển quân tại địa phương.

Việc ghi nợ số tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện khi người sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư hoặc đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về sử dụng sổ hồng để ghi nợ tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đât và giấy chứng nhận đã thu tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính,...

Luật sư tư vấn cách tính tiền sử dụng đất chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đất giữa đất vườn ao và đất ở.

Luật sư tư vấn về trường hợp thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở. Nội dung tư vấn như sau:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính

Trường hợp người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi được Nhà nước giao đất ở trong hạn mức giao đất ở sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi tiến hành làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Pháp luật quy định về mức bồi thường cụ thể khi thu hồi đất.

Thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.