Theo luật bảo hiểm xã hội người lao động có được hưởng tiền bảo hiểm xã hội là 06 tháng tiền lương cơ bản và các khoản trợ cấp khác khi sinh con.