Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ không?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác.

Khi người đại diện theo pháp luật ký sai thẩm quyền được giao thì sẽ kiện chính người đại diện theo pháp luật đã ký hợp đồng đó.

Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thành phần hồ sơ để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pahps luật của công ty Cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi,...

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân...

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn...

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty, phải đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, cùng với đó là đăng ký thay đổi thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh của công ty.

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần quy định cụ thể tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, để quý vị tham khảo, như sau:

Luật sư tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục và những lưu ý doanh nghiệp cần biết khi tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật phải được nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua. Ngay sau đó, công ty TNHH phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh.