Theo quy định tại điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thì lao động nữ phải có đủ 06 tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên...