Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

Như vậy người con gái út vẫn có thể ký vào biên bản từ chối nhận di sản và phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Văn bản từ chối nhận di sản là bất động động sản thì không bắt buộc phải công chứng tại tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

Trường hợp đã từ chối nhận di sản và đồng ý cho người khác thừa kế di sản tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp, từ chối bằng miệng về nguyên tắc, người đó vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng (kể từ ngày mở thừa kế).

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Nếu việc từ chối nhận di sản không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản.

Người được nhận di sản thừa kế đã đồng ý từ chối nhận di sản thừa kế có văn bản theo quy định của pháp luật không còn quyền yêu cầu chia di sản thừa kế và không thể đòi lại số di sản đã từ chối.

Vậy trong trường hợp trên bố mẹ chết đi không viết di chúc thì mảnh đất đó sẽ chia theo quy định của pháp luật và chia theo hàng thừa kế

Thời hạn từ chối di sản thừa kế là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.