Chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh, thì chị phải chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ...

Việc sử dụng nhãn hiệu mà không đăng ký sẽ dẫn đến khả năng bị mất quyền sử dụng nhãn hiệu đó khi có người khác đăng ký nhãn hiệu đó cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại.

Để bảo quản thực phẩm an toàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh

Lãi suất vay để sản xuất kinh doanh do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

Việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên.

Để mở cửa hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh mà 2 cơ sở này khác địa điểm của trụ sở chính, trong cùng một thành phố thì cần thực hiện các thủ tục theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) để quý vị tham khảo.