Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương

Người được kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chứ không phải là phụ cấp chức vụ hay trách nhiệm.

Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ

Công ty chỉ trả tiền lương cơ bản mà không thanh toán các phần phụ cấp khác cho nhân viên trong tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là vi phạm quy định pháp luật lao động.

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn phụ cấp...

Thông tư 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Mục 2 Thông tư Số: 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định mức phụ cấp được áp dụng trong từng trường hợp.

Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Người lao động hưởng chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án phí quy định.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Một số chế độ phụ cấp lương: Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc,

Người lao động chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó, đồng thời được hưởng cả phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ.

Đối với các phụ cấp độc hại mà người lao độngvđang được hưởng phụ cấp độc hại khi còn làm việc thì khi nghỉ hưu thì phụ cấp này không được tính vào lương hưu.

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.