Nhà giáo có đủ 5 năm giảng dạy giáo dục sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.