Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình quản trị (cơ cấu tổ chức quản lý): mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, hoặc mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, quyền dự họp,thông qua nghị quyết khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Mã số doanh nghiệp được luật hóa, đã chính thức rút gọn các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải làm.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những quy định cơ bản của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về hợp nhất doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có quy định nào cấm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần làm Tổng giám đốc/Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo Luật DN số 68/2014/QH13 ( Luật doanh nghiệp 2014) có 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó là chia, tách, hợp nhập, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Có rất nhiều những ý kiến thắc mắc gửi đến Công ty Luật TNHH Everest về những quy định vốn Điều lệ của công ty cổ phần. Để giải đáp những câu hỏi của Quý khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.