Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm...

Đầu tư nước ngoài