Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về về việc doanh nghiệp đã thành lập nhưng không phát sinh doanh thu...