Khi thực hiện cho thuê lại đất hai bên phải lập hợp đồng thuê lại bất động sản theo quy định của pháp luật.

Nếu muốn được thuê lại thì công ty bạn cần có sự đồng ý của bên cho thuê.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này...

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...