Chúng tôi muốn thành lập một công ty hợp danh. Cho tôi hỏi những ai có quyền trở thành người đại diện theo pháp luật và những thành viên hợp danh có những hạn chế gì không?

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Doanh nghiệp năm 2014, công tyhợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Điều 180 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như sau: tự nguyện rút vốn khỏi công ty; Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;…

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tài sản Công ty hợp danh gồm: Tài sản góp vốn của các thành viên, tài sản tạo lập mang tên công ty, tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng, chi nhánh của công ty hợp danh.

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Người đang là thành viên của một công ty hợp danh thì vẫn có thể làm thành viên của công ty hợp danh khác.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, nếu Công ty hợp danh vì lý do nào đó mà chỉ còn một thành viên hợp danh và một thành viên hợp vốn thì không thể hoạt động được.

Công ty hợp danh là loại hình công ty, trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động thương mại dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu điều kiện giải thể công ty hợp danh.

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể công ty hợp danh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi và một vài người đang làm thủ tục thành lập công ty hợp danh. Đề nghị luật sư cho biết, việc góp vốn trong công ty hợp danh được quy định như thế nào? Quyền của thành viên hợp danh có những hạn chế gì?

Theo luật Doanh nghiệp năm 2014 thì có nhiều con đường để trở thành thành viên của công ty hợp danh như là góp vốn vào công ty, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, tặng cho hay nhận thừa kế phần vốn góp,…

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh: Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty...

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.