Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Những người bị bệnh tâm thần hoặc những bệnh khác không làm chủ được hành vi của mình vẫn có thể kết hôn, Ủy ban nhân dân không được từ chối cấp Giấy chứng nhận kết hôn nếu người này chưa bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự.

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp vợ bị bệnh tâm thần, đòi Tòa án ly hôn, có được giải quyết không.