Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể:...