Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Trong trường hợp này không rõ các bên có thỏa thuận khác hay chưa thì bạn hoàn toàn có quyền đòi lại số tiền đặt cọc, sau đó bạn có thể thực hiện những chế tài thương mại được quy định tại điều 292 Luật thương mại 2005 tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu hợp đồng đặt cọc có đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch như trên thì hợp đồng đó sẽ phát sinh hiệu lực và không phụ thuộc vào hợp đồng được đảm bảo đã được giao kết hay chưa.

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể...

Trường hợp, nếu trong hợp đồng lao động không có ghi rõ trường hợp, trách nhiệm của hai bên khi một bên vi phạm hợp đồng thì bạn có thể nhận lại được sổ đỏ của mình.