-->

Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết...

Để mời và bảo lãnh người nước ngoài được thì yêu cầu Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam phải xin chấp thuận nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh trước khi người nước ngoài đến Việt Nam.

Việc bảo lãnh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng.

Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng:1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:a) Làm các nghề...

Các loại hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập: hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Người sử dụng lao động có quyền xác định thời điểm bắt đầu ngày làm việc và thời điểm kết thúc ngày làm việc, các quy định này phải được ghi vào nội quy, điều lệ doanh nghiệp và phải thông báo cho từng người lao động biết để thực hiện.

Người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp NLĐ vi phạm

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung...

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động: 1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Luật sư tư vấn về trường hợp người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ca được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết như thế nào.

Mục 2 Thông tư Số: 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định mức phụ cấp được áp dụng trong từng trường hợp.

Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động

Người lao động (NLĐ) có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

Thẩm quyền, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ chỉ có thể hoàn thành được tốt khi Chính phủ có một chế độ làm việc phù hợp.

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Công ty quyết định thay đổi địa điểm làm việc khác với nội dung hợp đồng lao động đã ký mà không thỏa thuận với người lao động là vi phạm hợp đồng.