-->

Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức?

Các loại hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập: hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Hỏi: Em trúng tuyển vào viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Luật sư tư vấn, hợp đồng làm việc giữa em và đơn vị sự nghiệp công lập có thể theo các loại hợp đồng lao động nào? (Bùi Đức Chuyên - Hưng Yên)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật viên chức năm 2012 quy định như sau:

Các loại hợp đồng làm việc: “1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này. 2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này” (Điều 25).

Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc: “1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau: a) Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng. Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng; c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc; d) Quyền và nghĩa vụ của các bên; đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc; e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có); g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; h) Chế độ tập sự (nếu có); i) Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động; k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; l) Hiệu lực của hợp đồng làm việc; m) Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức. 3. Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng làm việc phải được sự đồng ý của cấp đó” (Điều 26).

Như vậy, khi viên chức ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể ký các loại hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật. Do anh (chị) trúng tuyển vào viên chức nên trường hợp của anh (chị) áp dụng hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc giữa viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân theo đúng quy định nêu trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.