-->

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2012.

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với số sản phẩm làm thêm giờ và hệ số nhân tương ứng với khung thời gian làm thêm giờ.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì được tính như sau: Nếu vào ngày bình thường thì được tính bằng 150% + 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương. Nếu vào ngày nghỉ hàng tuần thì được tính bằng 200% + 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương...

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 làm việc ở vùng cao, vùng biên giới hải đảo làm việc ban đêm, làm thêm giờ,đi công tác xa.

Người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ...

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ...

Người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Người lao động trực thêm vào ngày thường sẽ được hưởng thêm ít nhất 150% lương và nếu làm thêm cả vào ban đêm thì được hưởng thêm 20% nữa

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ khi người lao động đồng ý, đảm bảo số giờ làm thêm không quá 50% số giờ lao động bình thường trong một ngày và phải bố trí thời gian nghỉ bù cho người lao động thay cho thời gian đã không được nghỉ.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ X 100% X Số giờ thực tế làm thêm.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp...

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Khoản 2, Điều 106, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người sử dụng lao động được yêu cầu người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện: Được sự đồng ý của người lao động...

Hỏi: Tôi không hiểu cách tính tiền lương làm thêm giờ của công ty tôi làm như nào. Vậy Luật sư cho biết, tôi có thể gọi Tổng đài tư vấn pháp luật như thế nào? (Thu Trang - Bắc Ninh)

Người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.