Phó giám đốc công ty có thể ký kết hợp đồng lao động với nhân viên với điều kiện là đã có ủy quyền hoặc phó giám đốc chính là người đại điện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại là hai khái niệm chung chỉ hợp đồng được giao kết trong lĩnh vực kinh tế hoặc thương mại, giữa các chủ thể là thương nhân vì mục đích thương mại.

Hợp đồng giao dịch của công ty TNHH phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đó ký kết mới có hiệc lực pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyển cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vẫn được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Ký thay hợp đồng lao động cho người khác là vi phạm về thẩm quyền ký kết như vậy hợp đồng vô hiệu và hai bên không có trách nhiệm phải thực hiện hợp đồng này.

Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Luật Doanh nghiệp 2014 nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 205 khi giải thể.

Sau khi đến tuổi nghỉ hưu nếu có nhu cầu làm tiếp thì có thể thỏa thuận với cơ quan nơi làm việc để ký kết hợp đồng lao động mới.

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp

Việc không ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH quy định về danh mục công việc được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp trong hợp đồng thế chấp để vay vốn tại ngân hàng.

Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi khi giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Luật sư tư vấn hợp đồng lao...

Thời gian thử việc:Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:1. Không quá 60 ngày đối với công việc...

Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng;...

Hợp đồng uỷ quyền:Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định...

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.