Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm một số điều kiện.

NLĐ ký hợp đồng thử việc khi đã mang thai được 3 tháng nên nếu trước đó không tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi...

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc mà người sử dụng lao động quy định thời gian thử việc đối với người lao động nhưng chỉ được thử việc một lần.

Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng thử việc với người lao động.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng mà muốn nghỉ việc thì người lao động phải thông báo trước cho người sử dụng lao động và phải được người sử dụng đồng ý bằng văn bản.

Thời gian của hợp đồng thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện được Bộ luật Lao động năm 2012 quy định cụ thể.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng thử việc.

Đây là thắc mắc chung của nhiều người, đặc biệt là khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ năm 2018, hợp đồng lao động từ 01 tháng cũng thuộc diện được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Khi việc làm thử theo hợp đồng thử việc, đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Khi hết thời gian thử việc người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động, về loại hợp đồng có thể lựa chọn hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Việc người sử dụng lao động yêu cầu người lao động ký hợp đồng thử việc có thời hạn 90 ngày, mức lương thử việc 70% mức lương chính thức của công việc đó là trái với quy định của pháp luật.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn...

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nếu xảy ra tranh chấp về hợp đồng thử việc, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng Thương binh và xã hội kèm theo bản giải trình của công ty bạn hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân.