Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Luật BHXH 2014 mới có quy định mới về độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm lao động.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2014.

Các trường hợp giám định suy giảm khả năng lao động từ sau 01/01/2016 đều áp dụng các quy định Luật BHXH 2014.

Sức khỏe yếu, nghỉ hưu sớm một năm nên sẽ bị giảm trừ 2% lương hưu.

Người lao động kể từ ngày 01/01/2016 đang làm việc ở nước ngoài thì đều thuộc đối tượng áp dụng đóng BHXH bắt buộc theo Luật BHXH 2014.

Luật BHXH 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và luật BHXH 2006 sẽ hết hiệu lực từ thời điểm này.

Trường hợp nghỉ hưu sau 01/01/2016 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính theo quy định của luật BHXH 2014.

Trường hợp nam lao động trong điều kiện bình thường, chưa đủ 60 tuổi muốn nghỉ hưu, được coi là nghỉ hưu sớm.

Luật BHXH 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Theo Điều 56 Luật BHXH 2014, khi nghỉ theo diện suy giảm khả năng lao động, hằng tháng mẹ chị được lãnh lương hưu, nhưng mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội.