Bên thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết, pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt là một trong những căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự được quy định tại khoản 8, Điều 374 Bộ lụât Dân sự. Như vậy, khi bên thuê quyền sử dụng đất là Công ty A chấm dứt hoạt động thì nghĩa vụ...

Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên.