Theo quy định tại thông tư số 02/2007/TT-BNV thì giáo viên và cán bộ thư viện được xếp trong cùng bảng lương.