Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Theo quy định của pháp luật đất đai, thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp là không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Khi hết hạn hợp đồng, hợp đồng cũ sẽ được thanh lý, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thanh lý hợp đồng và tiến hành đấu thầu lại.