Khoản 1 Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về mức trợ cấp tuất hàng tháng như sau:1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung;...