Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên..

Để được rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ phải thỏa mãn: "Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội".

Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được rút bảo hiểm xã hội một lần.

Việc hưởng BHXH một lần khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Mức hưởng sẽ căn cứ vào thời gian tham gia BHXH.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghỉ việc, người lao động có quyền rút bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghỉ việc 01 năm, người lao động có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về mức hưởng và thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần.

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội...

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.