Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền của người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền lợi của NLĐ và trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ.