Người lao động phải đi làm nghĩa vụ quân sự có thể tạm hoãn hợp đồng lao động để sau khi làm nghĩa vụ quân sự vẫn được người sử dụng lao động tiếp tục nhận trở lại làm việc.

Việc người lao động phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một trong những trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; sau thời hạn 15 ngày kể từ khi hết thời hạn hoãn người lao động được người sử dụng lao động nhận trở lại làm việc.